Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa: Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Tytuł projektu: „EKO KOBAX”

Przedmiotem projektu „EKO KOBAX” jest realizacja przez Wnioskodawcę, Zakład Handlowo-Produkcyjny "KOBAX"- Pająk Krzysztof z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej: - wymiany maszyn: okleiniarek i sprężarek na bardziej nowoczesne i efektywne energetycznie, - budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania energią.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Zakład Handlowo-Produkcyjny "KOBAX"- Pająk Krzysztof poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz wykorzystania przez przedsiębiorstwo energii z OZE.

Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych (w przeprowadzonym w lipcu 2018r. kompleksowym audycie energetycznym) barier i problemów wskazujących na niską efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Jest to w szczególności niższa efektywność energetyczna urządzeń w porównaniu do konkurencyjnych, nowoczesnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie licznych korzyści ekonomicznych i środowiskowych, zarówno dla Wnioskodawcy jak i bezpośredniego otoczenia - szacowane zgodnie z audytem zwiększenie efektywności energetycznej wynosi 63 %, redukcji rocznej emisji CO2 – 70 %.

Efektem końcowym realizacji projektu będą:
1. wymienione dwie z trzech okleiniarek BI-MATIC Dynamic 9.8.A. (każda o wydajności 11 m.b./min. i mocy 12,5 kW) na jedną nową efektywniejszą okleiniarkę wąskich płaszczyzn o wydajności min. 18 m.b./min. i mocy mniejszej niż moc dotychczasowej pojedynczej okleiniarki;
2. wymieniona sprężarka powietrza ALUP SCR50 o mocy 37 kW na nowoczesną i efektywniejszą sprężarkę zmiennoobrotową o mniejszej mocy niż wymieniane urządzenie i pożądanym poziomie produkcji sprężonego powietrza na potrzeby produkcyjne (do max. 5 m3/min);
3. kompletna dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,16 kWp wraz z implementacją Inteligentnego Systemu Zarządzania Energią oraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o panele fotowoltaiczne oraz inwertery przekształcające napięcie stałe produkowane przez panele fotowoltaiczne na napięcie sieciowe, które umożliwią produkcje energii elektrycznej na poziomie 19 742 kWh rocznie, z czego 17 773 kWh zostanie wykorzystane przez KOBAX na cele własne produkcyjne.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 6 zadań:
Zadanie 1. Zakup i montaż nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń (2 szt): okleiniarki i sprężarki śrubowej.
Zadanie 2. Zakup Inteligentnego Systemu Zarządzania Energią.
Zadanie 3. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,16 kWp.
Zadanie 4. Badania i pomiary powykonawcze.
Zadanie 5. Działania informacyjno-promocyjne.
Zadanie 6. Nadzór inwestycji.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2018r. do 30.09.2020r.
Wartość całkowita projektu: 852 371,55 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 544 308,00 PLN

TOP